Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (proszę wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

P.H.U. "AKO" mgr inż. Ardalion Michalak

ul. Chabrowa 71/10

Gdynia 81-079

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów / umowy o świadczenie następujących usług ( niepotrzebne skreślić)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer faktury VAT .................................

Typ i nr seryjny zwracanych produktów : .......................................................................................

 

Data odbioru produktu / rozpoczęcia wykonywania usługi (niepotrzebne skreślić)       ………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta……………………………………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta……………………………………………………………………………………………….

Podpis Konsumenta…………………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. W tej wiadomości Konsument otrzyma formularz zwrotu wraz przypisanym numerem RMA. Prosimy o jego wydrukowanie oraz dołączenie do zwracanego towaru, co znacznie ułatwi zidentyfikowanie odesłanej przez Konsumenta przesyłki oraz przyspieszy zakończenie procedury dotyczącej prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu. Należy go przesłać na adres:

P.H.U. "AKO" mgr inż. Ardalion Michalak

ul. Chabrowa 71/10

Gdynia 81-079

B) Skutki odstąpienia od umowy:

Sprzedawca udzieli informacji o szacunkowych kosztach zwrotu dla każdego towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego przez Sprzedawcę) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna.

Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 30 dni na odstąpienie od umowy Konsument powinien zadbać w szczególności o to, aby korzystanie z produktu nie wykraczało poza czynności, mające na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. Do takich czynności mogą należeć m.in. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń jak folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to niezbędne dla sprawdzenia towaru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię). Prosimy o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej do Sprzedawcy.

Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania żadnych dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.

Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14-dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania , w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru konta.

W sytuacji, gdy Konsument otrzyma wadliwy towar i nie jest to uszkodzenie mechaniczne spowodowane przez Konsumenta, Sprzedawca poprzez wysłanie współpracującej z nim firmy kurierskiej odbierze ten towar na własny koszt.

C) Prawo odstąpienia nie przysługuje dla towarów:

  • które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. farby zakolorowane na konkretny kolor wybrane przez Konsumenta, mierniki importowane na indywidualne zamówienie 
  • które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
  • które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte, nie można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • które są nagraniami dźwiękowymi lub wizualne albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu